Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK

Propozície 7. ročníka ŠVOČ 2006


 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý študent (alebo kolektív študentov) denného bakalárskeho alebo magisterského štúdia ktorejkoľvek fakulty resp. vysokej školy v SR alebo ČR (pokiaľ študent už neukončil inú vysokú školu).

 2. Súťaž sa uskutoční vo forme záverečnej Študentskej konferencie ŠVOČ 2006, ktorú usporiada v dňoch 23. – 25. mája 2006 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Odborné poroty vyberú najlepšie práce, ktoré budú ocenené diplomami a finančnými cenami.

 3. Sútaž prebieha v 10 sekciách:
 4. (S1) Matematická analýza – Teória funkcí a funkčných priestorov
 5. (S2) Matematická analýza – Teória diferenciálnych a integrálnych rovníc
 6. (S3) Teória pravdepodobnosti a matematická štatistika
 7. (S4) Ekonometria a finančná matematika
 8. (S5) Matematické štruktúry – Algebra, topológia a geometria
 9. (S6) Matematické štruktúry – Teória grafov a kombinatorika
 10. (S7) Teoretická informatika
 11. (S8) Aplikovaná informatika
 12. (S9) Aplikovaná matematika – Numerická analýza
 13. (S10) Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky
 14. Sekcie (S2n-1) a (S2n) budú zlúčené, pokiaľ bude do aspoň jednej z nich prihlásených menej ako 6 prác.

 15. Študenti sa do súťaže prihlasujú prostredníctvom svojich fakúlt. Každá fakulta môže do každej sekcie vyslať najviac 5 prác. Výber prác môžu fakulty uskutočniť prostredníctvom fakultných súťaží ŠVOČ. Termíny a organizácia fakultných súťaží alebo iný spôsob výberu prác je vecou jednotlivých fakúlt.

 16. Fakulty prihlásia študentov do záverečnej konferencie najneskôr do 28. apríla 2006 na uvedené adresy, pozri prílohy.

 17. Po prihlásení do súťaže fakultou vyplnia študenti registračný formulár (pozri registráciu) a zašlú abstrakt práce elektronickou formou usporiadateľom záverečnej konferencie.

 18. Súťažné práce v 4 vyhotoveniach (1 tlačená verzia + 3 kópie (aj na CD nosiči)) s posudkom školiteľa treba doručiť na uvedené adresy do 5. mája 2006, pozri prílohy.

 19. Súťažné práce budú hodnotené podľa nasledujúcich kritérií:
 20. vlastné výsledky, prípadne prínos práce
 21. celkové spracovanie práce
 22. prednes referátu o práci počas konferencie a reakcie na prípadné otázky

 23. Riadiaci výbor ŠVOČ má právo zlúčiť alebo rozdeliť sekcie v záverečnom kole v závislosti od počtu a zamerania prihlásených prác.

 24. Všetkým súťažiacim a porotcom záverečného kola ŠVOČ bude poskytnuté bezplatné ubytovanie, úhradu cestovného si účastníci zabezpečia sami.
Prílohy k propozíciám nájdete tu.