Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK

Riadiaci výbor ŠVOČ pri SMS JSMF

 • Doc. RNDr. Roman Nedela, CSc. (MÚ SAV/FPV UMB Banská Bystrica)
 • Prof. RNDr. Mesiar Radko, DrSc. (STU Bratislava)
 • Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc. (FMFI UK Bratislava)
 • Doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc. (FMFI UK Bratislava)

Řídící výbor SVOČ při MVS JČMF

 • Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. (MFF UK Praha předseda)
 • Doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
 • RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (MFF UK Praha)
 • Doc. RNDr. Jan Franců, CSc.(FSI VUT Brno)
 • RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Marie Kopáčková, CSc. (FSv ČVUT Praha)
 • Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc. (FJFI ČVUT Praha)

Organizačný výbor ŠVOČ 2006 (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave)

 • Doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc. (predseda)
 • Doc. RNDr. Milan Hamala, CSc.
 • Doc. RNDr. Štefan Solčan, CSc.
 • Doc. RNDr. Jaroslav Jaroš, CSc.
 • RNDr. Tomáš Plachetka
 • RNDr. Elena Šikudová
 • Zdenka Slobodová