Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK
Milí mladí priatelia, vážené kolegyne, kolegovia.

Konferencie, na ktorých študenti matematiky prezentujú výsledky svojho výskumu, majú nielen na našej fakulte dlhoročnú tradíciu. Som veľmi rád, že táto krásna tradícia nezanikla, naopak, že po niekoľkých rozpačitých rokoch naberá na sile.

Tradíciou boli nielen naše fakultné študentské konferencie, tradíciou bolo aj vzájomné sa porovnávanie a zoznamovanie študentov matematiky z vysokých škôl z celého Československa. Vďaka predovšetkým Jednote českých matematikov a fyzikov bola pred niekoľkými rokmi obnovená aj táto tradícia a po niekoľkých rokoch už znovu "československú" ŠVOČ-ku v matematike berieme ako samozrejmosť, ktorá patrí k záveru akademického roka.

V tomto roku pripadla úloha zorganizovať česko-slovenkú ŠVOČ-ku našej fakulte. Stretnutie mladých matematikov z vysokých škôl v Českej republike a na Slovensku chápeme aj ako súčasť pripomínania si 25-teho výročia vzniku Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského. Pevne verím, že tohtoročná česko-slovenská ŠVOČ-ka, organizovaná našou fakultou, zaujme v spomienkach jej účastníkov rovnako pekné miesto, aké zaujímajú ŠVOČ-ky zorganizované kolegami z iných fakúlt v minulých rokoch.

Prajem všetkým účastníkom príjemný pobyt na našej fakulte, v Bratislave a jej okolí. Prajem mladým kolegom, aby im pri prezentáciách ich výsledkov nezlyhal hlas ani technika a aby si zo stretnutí na našej fakulte odniesli čo najviac nových pohľadov, nových podnetov a nových priateľstiev.

Doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
dekan FMFI UK