Súťaž študentov vysokých škôl
vo vedeckej činnosti v matematike


ŠVOČ 2006

 INFORMÁCIE
Linky
FMFI UK

História súťaže ŠVOČ

V roku 2000 - svetovom roku matematiky - bola obnovená súťaž ŠVOČ v matematike. Súťaž vyhlásila Česká matematická spoločnosť JČMF, organizáciu záverečného kola súťaže prijala Vysoká škola báňská - TU Ostrava. Súťažilo 27 prác z 9 škôl.

Druhý ročník obnovenej súťaže usporiadal 18. mája 2001 Matematický ústav Slezské univerzity v Opave v rámci osláv 10 rokov existencie univerzity. Súťaže se zúčastnilo 29 prác z 9 škôl ČR, mimo súťaže bolo prezentovaných 7 prác zo Slovenska.

Tretí ročník súťaže usporiadala Matematicko fyzikální fakulta UK 14. - 15. mája 2002 v rámci osláv 50 rokov svojej existencie. Študenti slovenských škôl už súťažili ako riadni účastníci. Súťažilo 39 prác zo 7 škôl (z toho 16 prác z 3 slovenských škôl).

Štvrtý ročník česko-slovenského kola ŠVOČ usporiadala 28. - 29. mája 2003 Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Súťaže sa zúčastnilo už 48 prác z 10 škôl (z toho 19 prác z 3 slovenských škôl).

Piaty ročník česko-slovenského kola ŠVOČ usporiadal 27. - 29. mája 2004 Ústav matematiky FSI VUT v Brne. Súťažilo 54 prác z 10 vysokých škol (z toho 18 prác z 3 slovenských škôl).

Šiesty ročník česko-slovenského kola ŠVOČ usporiadala 24.- 26. mája 2005 Katedra matematiky Západočeskej univerzity v Plzni. 56 zúčastnených študentov súťažilo v nasledovných sekciách :
  • S1 Matematická analýza
  • S2 Pravdepodonosť, štatistika, ekonometria a finančná matematika
  • S3 Matematické štruktúry
  • S4 Teoretická informatika
  • S5 Aplikovaná informatika
  • S6 Aplikovaná matematika


Prvé dva ročníky prebehli ako dvojdenné (s jedným nocľahom):
      1. deň: príjazd, zasadnutie poroty,
      2. deň: jednania v sekciách, zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov.

Nasledujúce ročníky už prebehli ako trojdenné (s dvoma nocľahmi):
      1. deň: príjazd, zasadnutie poroty,
      2. deň: jednania v sekciách, zasadnutie poroty, večer kultúrny program,
      3. deň: dopoludnia slávnostné vyhlásenie výsledkov.