You are here

Stanovy Jednoty českých matematiků a fyziků

Základní ustanovení

Čl. 1
1. Jednota českých matematiků a fyziků, (dále jen Jednota) sdružuje vědecké, pedagogické a odborné pracovníky v matematice, fyzice a příbuzných oborech a další zájemce o tyto obory. Jako kolektivní členy pak organizace, mající vztah k těmto oborům a zájem o členství. Podílí se na rozvoji matematiky, fyziky a na zdokonalování a modernizaci jejich výuky. Stará se o uspokojování profesních zájmů svých členů.
2. Jednota je spolkem podle zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Je pokračovatelem činnosti Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky, založeného v roce 1862 a jeho právních nástupců.

Čl. 2
1. Sídlem Jednoty je Praha 1, Žitná 25.
2. Jednota vyvíjí svou činnost na území České republiky.

Čl. 3
Jednota a její součásti, jimž přísluší právní subjektivita, mohou vstupovat do mezinárodních společností, resp. do jejich součástí, pokud odpovídají jejich odbornému zaměření. Mohou také takové společnosti nebo jejich součásti vytvářet.

Poslání Jednoty

Čl. 4
Jednota zejména:
a) podporuje rozvoj matematiky, fyziky a příbuzných oborů podněcováním vědecké, pedagogické a popularizační práce;
b) podporuje úsilí o zlepšení postavení matematiky a fyziky a o zvyšování úrovně jejich výuky na školách všech stupňů;
c) rozvíjí různé formy péče o žáky a studenty talentované v matematice a fyzice;
d) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů, zejména těch, kteří začínají v matematice, fyzice nebo příbuzných oborech pracovat;
e) předkládá příslušným odborným pracovištím a institucím návrhy a podněty, týkající se rozvoje matematiky, fyziky nebo příbuzných oborů;
f) rozvíjí koncepční a prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých členů.

Čl. 5
Za tím účelem rozvíjí Jednota zejména tuto činnost:
a) pořádá národní a mezinárodní konference, sympozia, semináře, letní školy, přednášky, apod.;
b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v matematice, fyzice a příbuzných oborech. Iniciativně se podílí na publikační praxi a na provádění ediční politiky v uvedených oborech a za tím účelem spolupracuje s příslušnými nakladatelstvími;
c) vyjadřuje se k teoretickým a praktickým otázkám výuky matematiky a fyziky na školách všech stupňů a druhů a iniciativně se podílí na úsilí o soustavné zvyšování úrovně výuky těchto oborů;
d) podílí se na organizování akcí, které mají zvyšovat úroveň obecného vzdělání v matematice a fyzice;
e) vypisuje soutěže a oceňuje jejich výsledky a ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR organizuje matematické a fyzikální olympiády a další žákovské a studentské soutěže;
f) spolupracuje s vysokými školami, vědeckými a výzkumnými ústavy a zvláště s AV ČR, s MŠMT ČR, školskými institucemi a dalšími státními orgány, stejně jako s příbuznými společnostmi a organizacemi;
g) spolupracuje s mezinárodními a zahraničními společnostmi obdobného zaměření, zejména s Evropskou matematickou společností, Evropskou fyzikální společností, Mezinárodní matematickou unií, a Mezinárodní unií pro čistou a aplikovanou fyziku; v posledních dvou jmenovaných plní roli tzv. Adhering Organization podle stanov obou organizací;
h) vydává časopisy, odborné a účelové publikace.;
i) může vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost, je-li její zisk užit pro rozvoj matematiky a fyziky, jejich popularizaci nebo rozvoj samotné Jednoty.

Členství v Jednotě

Čl. 6
1. Členství v Jednotě je individuální a kolektivní.
2. Členství může být též čestné.

Čl. 7
1. Individuálním členem se může stát domácí nebo zahraniční pracovník v matematice, fyzice anebo příbuzném oboru nebo i jiný zájemce o tyto obory.
2. O přijetí rozhoduje předsednictvo výboru Jednoty (čl. 28 písm. e). Proti rozhodnutí lze podat odvolání předsednictvu výboru Jednoty do 30 dnů. Dalším odvolacím orgánem je výbor Jednoty (čl. 25 písm. m).

Čl. 8
1. Kolektivním členem se mohou stát organizace i jejich samostatné organizační složky (dále jen organizace).
2. V přihlášce organizace uvede, za jakých podmínek a jakou formou hodlá s Jednotou spolupracovat. Organizace též uvede jména zástupců, kteří budou organizaci zastupovat a jednat jejím jménem.
3. O přijetí rozhoduje předsednictvo výboru Jednoty, které též schválí podmínky a formy účasti organizace na činnosti Jednoty. Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 30 dnů odvolání k výboru Jednoty (čl. 25 písm. m).

Čl. 9
1. Čestným členem se může stát vynikající domácí nebo zahraniční pedagogický, vědecký nebo odborný pracovník působící v matematice, fyzice nebo příbuzných oborech anebo člen, který se mimořádně zasloužil o činnost Jednoty.
2. Čestné členy volí sjezd Jednoty.

Čl. 10
1. Každý individuální člen je registrován v jedné z poboček (čl. 16).
2. Každý člen se může zúčastnit činnosti v jedné nebo několika pobočkách a sekcích.

Práva členů

Čl. 11
1. Individuální člen má právo zejména:
a) být volen za delegáta sjezdu Jednoty a podílet se na jeho jednání;
b) volit a být volen do orgánů Jednoty;
c) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na schůzích, konferencích a jiných shromážděních organizovaných Jednotou;
d) být informován o pořádání akcí Jednoty a zúčastňovat se jich;
e) přednostně získávat časopisy a publikace vydávané Jednotou, k jejichž odběru se přihlásí, a využívat členské slevy na akce pořádané JČMF.
2. Kolektivní člen má práva uvedená ve smlouvě o jeho kolektivním členství.

Povinnosti členů

Čl. 12
1. Individuální člen je povinen:
a) zachovávat stanovy Jednoty;
b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví úkoly členů;
c) pravidelně platit členské příspěvky.
2. Kolektivní člen se zavazuje plnit povinnosti uvedené v dohodnutých podmínkách o účasti organizace na práci Jednoty (čl. 8 odst.3).

Zánik členství

Čl. 13
1. Členství v Jednotě zaniká:
b) úmrtím člena;
c) písemným prohlášením člena, že z Jednoty vystupuje;
d) nezaplacením členských příspěvků, ač byl upomenut a v upomínce poučen o zániku členství;
e) zrušením členství.
2. Členství v Jednotě může být zrušeno z vážných důvodů, zejména jedná-li člen v rozporu s povinnostmi, jež mu ukládají stanovy Jednoty. O zrušení rozhoduje výbor Jednoty. Člen, jehož členství má být zrušeno, má právo se účastnit projednávání své záležitosti.

Čl. 14
Kolektivní členství v Jednotě zaniká:
a) zánikem organizace;
b) písemným prohlášením organizace, že nadále nehodlá být kolektivním členem Jednoty;
c) rozhodnutím předsednictva výboru Jednoty o zrušení kolektivního členství, neplní-li organizace dohodnuté podmínky účasti na práci Jednoty, aniž by to předsednictvu výboru Jednoty oznámila a odůvodnila. Proti tomuto rozhodnutí se může kolektivní člen písemně odvolat do 30 dnů od jeho doručení k výboru Jednoty (čl. 25 písm. m). Odvolání má odkladný účinek.

Vnitřní uspořádání Jednoty

Čl. 15
1. Jednota se člení na:
a) pobočky Jednoty, které se mohou dále členit na oddělení pobočky (čl. 16 odst.4);
b) sekce Jednoty, které se mohou dále členit na odborné skupiny (čl. 17 odst.4).
2. Pobočky a sekce Jednoty, které mají právní subjektivitu, jsou jejími pobočnými spolky podle zákona 89/2012 Sb., par. 219 a 228.

Čl. 16
1. V pobočkách Jednoty se sdružují její členové podle územního principu.
2. Pobočky zřizuje výbor Jednoty (čl. 25 písm. k).
3. Pobočky rozvíjejí na svém území činnost Jednoty (čl. 5), přitom vycházejí z programu činnosti Jednoty stanoveného sjezdem (čl. 22 písm. d).
4. Výbor pobočky může v rámci pobočky zřídit nebo zrušit oddělení pobočky (čl. 32).

Čl. 17
1. V sekcích Jednoty se sdružují její členové podle svého odborného zájmu a zaměření.
2. Sekce zřizuje výbor Jednoty (čl. 25 písm. k).
3. Sekce rozvíjejí v rámci svého odborného zaměření činnost Jednoty (čl. 5), přitom vycházejí z programu činnosti Jednoty stanoveného sjezdem (č1. 22 písm. d) .
4. Výbor sekce může v rámci sekce zřídit nebo zrušit odbornou skupinu.

Čl. 18
1. Orgány Jednoty jsou:
a) předseda Jednoty (čl. 19);
b) sjezd Jednoty (čl. 20 až 23);
c) výbor Jednoty (čl. 24 až 26);
d) předsednictvo výboru Jednoty (čl. 27 až 29);
e) kontrolní komise Jednoty (čl. 30);
f) předsedové poboček, výbory poboček (čl. 31), resp. výbory jejich oddělení (čl. 32);
g) předsedové sekcí a výbory sekcí (čl. 33).
2. Tyto orgány jsou volené a jejich funkční období je čtyřleté.
3. Volené orgány jsou odpovědné za svou činnost členům nebo orgánům, které je zvolily.
4. Kolektivní orgány Jednoty jsou schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů.
5. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů orgánu, není-li v těchto stanovách stanoveno jinak.
6. Orgány Jednoty s výjimkou sjezdu mohou jednat též telekomunikačními prostředky nebo per rollam.
7. Během funkčního období mohou být volené orgány Jednoty doplněny náhradníky nebo kooptací.
8. Podrobnosti organizace, pravomoci a jednání orgánů Jednoty stanoví výbor Jednoty samostatnými organizačními a jednacími řády (čl. 25 písm. n).

Předseda Jednoty a zastupování Jednoty

Čl. 19
1. Statutárním orgánem Jednoty je její předseda.
2. Jednotu zastupuje a jejím jménem jedná předseda Jednoty, k písemným právním úkonům je však potřebný též podpis dalšího člena předsednictva výboru Jednoty (čl. 27-29).
3. Nemůže-li předseda po dobu 3 měsíců vykonávat svoji funkci, pověří předsednictvo výboru Jednoty výkonem jeho povinností včetně povinností statutárního orgánu některého z místopředsedů.
4. Předsednictvo výboru Jednoty může zmocnit též jiné členy předsednictva, popřípadě další členy Jednoty, aby ve vymezeném rozsahu zastupovali Jednotu a jednali jejím jménem.

Sjezd Jednoty

Čl. 20
1. Sjezd je nejvyšším orgánem Jednoty.
2. Účastníky sjezdu s hlasovacím právem jsou delegáti, zvolení v pobočkách a sekcích podle směrnic a klíče stanovených výborem Jednoty. Sjezdu se dále s poradním hlasem mohou zúčastnit členové výboru Jednoty, členové kontrolní komise, zástupci poboček, sekcí a odborných komisí Jednoty a pozvaní hosté.

Čl. 21
1. Sjezdy jsou řádné a mimořádné.
2. Řádný sjezd se koná jednou za čtyři roky. Svolává jej výbor Jednoty.
3. Výbor Jednoty oznámí termín konání řádného sjezdu všem členům Jednoty prostřednictvím poboček a sekcí nejméně 40 dnů předem, spolu s programem jednání a klíčem pro volbu delegátů.
4. Výbor Jednoty musí svolat mimořádný sjezd nejpozději do jednoho měsíce, požádá-li o to písemně nebo elektronickou poštou alespoň jedna třetina členů Jednoty. Termín konání mimořádného sjezdu oznámí výbor Jednoty nejméně 30 dnů předem členům Jednoty prostřednictvím poboček a sekcí s důvodem svolání a klíčem pro volbu delegátů. Výbor Jednoty může též svolat mimořádný sjezd z vlastního podnětu.

Čl. 22
Sjezdu přísluší:
a) schvalovat zprávu výboru Jednoty o činnosti Jednoty za období od posledního sjezdu;
b) schvalovat zprávu kontrolní komise Jednoty za období od posledního sjezdu;
c) schvalovat výsledky hospodaření;
d) určovat program činnosti Jednoty pro období do příštího sjezdu;
e) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních a stanovit klíč pro rozdělování prostředků Jednoty;
f) volit čestné členy Jednoty a udělovat sjezdová vyznamenání a ceny;
g) určovat počet členů výboru Jednoty, předsednictva výboru Jednoty, kontrolní komise a počet náhradníků uvedených orgánů s přihlédnutím k celkovému počtu členů a určovat způsob jejich volby;
h) volit předsedu Jednoty (čl. 19), další členy výboru Jednoty (viz čl. 24 odst. 1) a jejich náhradníky, členy kontrolní komise (čl. 30) a jejich náhradníky;
i) usnášet se na stanovách a jejich změnách (čl. 23 odst. 3);
j) usnášet se na zrušení Jednoty (čl. 23 odst. 3).

Čl. 23
1. Sjezdu předsedá a jeho jednání řídí předseda Jednoty (čl. 19) spolu se zvoleným pracovním předsednictvem sjezdu.
2. Sjezd je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina delegátů. Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet delegátů, zahájí se sjezd o hodinu později a je způsobilý se usnášet za jakéhokoli počtu delegátů, avšak pouze o bodech uvedených na programu sjezdu.
3. K usnesení o změně stanov nebo o zrušení Jednoty se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny všech delegátů.
4. Ostatní usnesení jsou přijata, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů.

Výbor Jednoty

Čl. 24
1. Členy výboru Jednoty jsou předseda Jednoty (čl. 19), předsedové sekcí (čl. 33 odst. 2-4 a 6) a poboček (čl. 31 odst. 2-4) a další členové zvolení sjezdem Jednoty.
2. Výbor Jednoty řídí činnost Jednoty v období mezi sjezdy.

Čl. 25
Výbor Jednoty zabezpečuje realizaci usnesení sjezdu a koordinuje činnost jednotlivých poboček, sekcí a odborných komisí. Výboru Jednoty dále přísluší zejména:
a) volit ze svého středu místopředsedy, tajemníka, hospodáře a další členy předsednictva výboru Jednoty a povolávat náhradníky na uvolněná místa členů výboru Jednoty a kontrolní komise Jednoty;
b) schvalovat zprávu o činnosti Jednoty za běžný rok;
c) schvalovat zprávu o hospodaření Jednoty za běžný rok;
d) schvalovat rozpočet Jednoty na následující rok;
e) rozhodovat o nakládání s nemovitým majetkem Jednoty na základě souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů výboru Jednoty;
f) určovat výši členských příspěvků;
g) projednávat smlouvy Jednoty o spolupráci s českými, zahraničními a mezinárodními společnostmi a organizacemi;
h) rozhodovat o koncepci zahraničních styků;
i) pověřovat předsednictvo výboru Jednoty plněním konkrétních úkolů;
j) zabezpečovat přípravu sjezdu a přípravu návrhů kandidátních listin (čl. 22 písm. h) a určovat klíč pro volbu delegátů sjezdu (čl. 20 odst. 2);
k) zřizovat a rušit pobočky a sekce;
l) zřizovat odborné komise Jednoty a volit jejich předsedy;
m) rozhodovat o odvolání ve věci členství;
n) schvalovat a upravovat organizační a jednací řády orgánů a složek Jednoty.

Čl. 26
1. Zasedání výboru Jednoty svolává předseda Jednoty nebo v jeho zastoupení místopředseda podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Předseda svolává mimořádné zasedání výboru Jednoty do dvou týdnů, byl-li o to požádán aspoň třetinou členů výboru Jednoty. Nesvolá-li ho v takovém případě předseda, musí tak učinit některý místopředseda.
2. Zasedání výboru Jednoty řídí předseda Jednoty, případně některý místopředseda nebo člen předsednictva výboru Jednoty.
3. Výbor Jednoty je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
4. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů výboru Jednoty, při rovnosti hlasů je přijat návrh, pro nějž se vyslovil předsedající.

Předsednictvo výboru Jednoty

Čl. 27
1. Předsednictvo je výkonným orgánem výboru Jednoty.
2. Předsednictvo výboru Jednoty tvoří předseda Jednoty, místopředsedové, tajemník, hospodář a předsedové sekcí.

Čl. 28
Předsednictvu zejména přísluší:
a) zajišťovat běžné úkoly, týkající se činnosti Jednoty;
b) zajišťovat úkoly, kterými ho pověřil výbor Jednoty;
c) schvalovat plán ediční činnosti Jednoty;
d) zřizovat síť důvěrníků Jednoty na školách všech stupňů a na dalších pracovištích;
e) rozhodovat o přijímání členů a zániku členství;
f) organizovat spolupráci s ostatními organizacemi a spolky;
g) hospodařit s finančními prostředky Jednoty v rámci schváleného rozpočtu a vytvářet v souladu s právními předpisy fondy Jednoty a rozhodovat o jejich použití v rámci pravidel schválených sjezdem Jednoty;
h) spravovat majetek Jednoty.

Čl. 29
1. Schůzi předsednictva svolává předseda Jednoty nebo v jeho zastoupení místopředseda nejméně šestkrát do roka.
2. Schůzi předsednictva řídí předseda Jednoty nebo v jeho nepřítomnosti některý z místopředsedů.
3. Předsednictvo je způsobilé se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů.
4. Návrh je schválen, hlasuje-li pro něj většina přítomných členů předsednictva, při rovnosti hlasů je přijat návrh, pro nějž se vyslovil předsedající.

Kontrolní komise

Čl. 30
1. Dohled na činnost Jednoty a jejích orgánů vykonává kontrolní komise, která posuzuje činnost Jednoty a jednání jejích orgánů z hlediska dodržování stanov a organizačních řádů.
2. Kontrolní komise podává zprávu o činnosti a hospodaření Jednoty výboru Jednoty a sjezdu, které se nemohou bez zvážení jejího návrhu usnést o účetní uzávěrce nebo o úhradě ztrát a udělení absolutoria odstupujícímu výboru.
3. Kontrolní komise si ze svého středu volí předsedu, který ji podle potřeby svolává a řídí její zasedání.

Výbor pobočky

Čl. 31
1. Činnost pobočky (čl. 16) řídí výbor pobočky, volený jejími členy.
2. Výbor pobočky tvoří předseda, místopředsedové, tajemník, hospodář, které si výbor volí ze svého středu, a další členové volení členy pobočky.
2. Statutárním orgánem pobočky je její předseda.
3. Jménem pobočky jedná její předseda, k písemným právním úkonům je potřebný též podpis dalšího člena výboru pobočky. Výbor pobočky může zmocnit též své jiné členy, popřípadě další členy pobočky, aby ve vymezeném rozsahu zastupovali pobočku a jednali jejím jménem.
4. Předseda pobočky je členem výboru Jednoty a na zasedání předsednictva Jednoty může být zván podle potřeby, vždy však, rozhoduje-li se o závažných otázkách týkajících se pobočky.
5. Výbor pobočky svolává plenární schůze pobočky podle potřeby, nejméně však jednou do roka.
6. Výbor pobočky hospodaří s finančními prostředky pobočky v rámci rozpočtu schváleného plenární schůzí.
7. Dohled na hospodářskou činnost pobočky vykonává kontrolní komise pobočky a kontrolní komise JČMF.

Výbor oddělení pobočky

Čl. 32
1. Činnost oddělení pobočky (čl. 16 odst. 4) řídí výbor oddělení, volený na plenární schůzi oddělení členy, kteří se přihlásili k činnosti v oddělení.
2. Výbor oddělení tvoří předseda, místopředseda, tajemník a případně další členové.
3. Předseda oddělení pobočky Jednoty se zúčastňuje schůzí výboru pobočky.

Výbor sekce

Čl. 33
1. Činnost sekce Jednoty (čl. 17) řídí výbor sekce, volený jejími členy.
2. Výbor sekce tvoří předseda, místopředsedové, tajemník, hospodář, které si výbor volí ze svého středu, a další členové.
3. Statutárním orgánem sekce je její předseda.
4. Jménem sekce jedná její předseda, k písemným právním úkonům je potřebný též podpis dalšího člena výboru sekce. Výbor sekce může zmocnit též své jiné členy, popřípadě další členy sekce, aby ve vymezeném rozsahu zastupovali sekci a jednali jejím jménem.
5. Dohled na činnost sekce vykonává kontrolní komise sekce.
6. Předseda sekce je členem předsednictva výboru Jednoty.
7. Výbor sekce svolává valné shromáždění členů podle potřeby, nejméně jednou za funkční období.
8. Výbor sekce hospodaří s finančními prostředky sekce podle zásad přijatých valným shromážděním sekce.

Odborné komise Jednoty

Čl. 34
Pro zabezpečování specifických úkolů zřizuje výbor Jednoty odborné komise Jednoty a volí jejich předsedy z řad individuálních členů Jednoty. Odborné komise jsou za svou činnost odpovědné výboru Jednoty.

Čl. 35
Pro zabezpečení reprezentace ČR v mezinárodních oborových organizacích zřizuje výbor Jednoty na návrh sekcí národní komitéty. Složení komitétu schvaluje výbor JČMF na návrh příslušné sekce zpravidla na období čtyř let. Národní komitéty jsou za svou činnost odpovědné výborům příslušných sekcí.

Majetek a prostředky k zajištění činnosti Jednoty

Čl. 36
1. Majetek (hmotné a finanční prostředky) je ve vlastnictví Jednoty jako celku nebo ve vlastnictví poboček a sekcí.
2. Majetek tvoří věci a majetková práva včetně práv k výsledkům duševní činnosti vykonávané jejími členy nebo orgány pro Jednotu.
3. K hospodářskému zajištění činnosti Jednoty slouží zejména:
a) převzatý majetek;
b) členské příspěvky;
c) prostředky získané dotacemi;
d) příjmy vyplývající z vlastní hospodářské činnosti Jednoty;
e) dědictví a dary.

Informace

Čl. 37
Usnesení orgánů Jednoty, jež se týká jejích členů, jakož i jiné závažné skutečnosti, se vyhlašují na internetových stránkách Jednoty, prostřednictvím poboček nebo sekcí anebo informacemi v odborném tisku.

Právní postavení Jednoty

Čl. 38
Jednota, její pobočky a sekce mají právní subjektivitu, jsou od svého právního vzniku nositeli práv a povinností stanovených v právních předpisech a v těchto stanovách, tato práva a povinnosti mohou nabývat vlastními úkony.

Zánik Jednoty

Čl. 39
1. Jednota zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina všech delegátů sjezdu Jednoty.
2. Po zániku Jednoty se provede majetková likvidace. O způsobu majetkové likvidace a eventuálním nástupnictví Jednoty rozhodne sjezd, přičemž musí dodržet ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., § 269-273. Likvidaci provádí likvidační komise zvolená sjezdem, který rozhodl o zániku Jednoty.
3. Ustanovení předchozích odstavců platí přiměřeně pro zánik a majetkovou likvidaci poboček a sekcí.

Platnost stanov

Čl. 40
1. Tyto stanovy schválil sjezd Jednoty 23. června 2022.
2. Tyto stanovy byly vloženy do sbírky listin spolkového rejstříku dne 19. října 2023.
3. Dnem platnosti těchto stanov pozbývají platnost předcházející stanovy Jednoty českých matematiků a fyziků ze dne 6. června 2018.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz