Jste zde

Zásady ochrany osobních údajů Jednoty českých matematiků a fyziků

Tyto zásady ochrany osobních údajů spolku “Jednota českých matematiků a fyziků”, IČ: 00444871, se sídlem Žitná 25, Praha 1, zapsaném ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 2233 (dále jen JČMF) popisují, jakým způsobem JČMF shromažďuje, užívá a zpřístupňuje, osobní údaje svých členů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Přijetím členství v JČMF vyjadřuje člen JČMF souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů zapsaných ve své členské přihlášce, případně údajů poskytnutých dodatečně. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuje, že si je vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi členské přihlášky byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Dále souhlasí s tím, že k poskytnutým údajům mohou být přiřazeny i další osobní údaje týkající se členství v JČMF.

Poučení podle § 12 a 21 zákona č 101/2000 Sb.

Subjekt údajů může požádat JČMF o informaci o zpracování svých osobních údajů. JČMF je povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu subjektu údajů předat. V případě, že osoba, která vyplnila formulář, zjistí nebo se domnívá, že JČMF provádí zpracování jejích osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejího soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má právo požádat JČMF o vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li JČMF žádosti subjektu údajů, má tento právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou osobní údaje členů shromažďovány a zpracovávány pro zajištění členské evidence JČMF. Nezbytné osobní údaje mohou být předány třetí straně pro zajištění distribuce členských publikací JČMF. Osobní údaje jsou dále shromažďovány a zpracovány též pro účely zasílání sdělení o aktivitách JČMF, a to do doby, kdy subjekt údajů sdělí sekretariátu JČMF, že si nepřeje, aby mu tyto informace byly zasílány. JČMF zpřístupňuje svým pobočným spolkům osobní údaje členů, kteří jsou v nich registrováni. Vybrané osobní údaje mohou být zveřejněny v seznamech členů vyznamenaných JČMF, případně v seznamech členů JČMF v souvislosti s jejich významnými životními jubilei. Sumarizované osobní údaje mohou být použity JČMF pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu JČMF. Po ukončení členství v JČMF jsou osobní údaje subjektu údajů uchovávány výhradně k archivním a badatelským účelům.

Prohlášení správce

JČMF prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci JČMF nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s JČMF a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz