Jste zde

Historie Jednoty českých matematiků a fyziků

Časopis
Jednota českých matematiků a fyziků (JČMF) je jednou z nejstarších dosud existujících učených společností v českých zemích. Byla založena roku 1862 jako Verein fur freie Vortrage aus der Mathematik und Physik (Spolek pro volné přednášky z mathematiky a fysiky) a roku 1869 přejmenována na Jednotu českých mathematiků.

Jejím posláním od samého začátku bylo zlepšování výuky fyziky a matematiky na školách všech úrovní a typů a podpora rozvoje těchto věd. V důsledku vlasteneckých snah byl roku 1912 spolek rozšířen a spolu s novými stanovami přijal dnešní název Jednota českých matematiků a fyziků (V letech 1921 až 1939 a 1945 až 1993 se používal název Jednota československých matematiků a fyziků). Mezi svými členy sdružila mnoho učitelů středních škol, ale i univerzitních profesorů a vědců.

Po celou dobu své historie věnovala Jednota velkou péči a pozornost vydávání odborné literatury. Již v roce svého 10. výročí (1872) začala vydávat Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, patrně první svého druhu v Rakousku-Uhersku. O rok později již Jednota vydávala učebnice a vědecké monografie. Po vzniku samostatného Československa se stala de facto monopolním kvalifikovaným vydavatelem učebnic, odborných knih a časopisů s matematicko-fyzikální tematikou. Roku 1922 začíná vycházet časopis Rozhledy matematicko-fyzikální, který vznikl na základě přílohy Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky.

Na začátku 50. let musela Jednota převést majetek ve prospěch nově vzniklé Československé akademie věd, a stala se učenou společností při ČSAV. Matematická část její knihovny se stala základem fondu knihovny Matematického ústavu, kde je opatrována dodnes. Časopis vydávaný Jednotou nahradili dva tituly – Časopis pro pěstování matematiky (od r. 1991 Mathematica Bohemica) a Československý časopis pro fyziku. Od roku 1956 také vychází časopis Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, který se od 2. ročníku stal členským časopisem Jednoty.

Podpora a zájem o problémy spojené s výukou matematiky a fyziky vedly k založení časopisu Matematika a fysika ve škole v roce 1948 (od roku 1991 je jeho nástupcem časopis Matematika – Fyzika – Informatika. JČMF také stála u počátku matematické (v roce 1951) i fyzikální (v roce 1959) olympiády u nás.

Fyzikální vědecká sekce JČMF ustavená v roce 1968 se stala jako reprezentant JČMF kolektivním členem Evropské fyzikální společnosti, podobně prostřednictvím Matematické vědecké sekce byla JČMF zakládajícím členem Evropské matematické společnosti.

V roce 1995 bylo s účastí JČMF založeno nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., zaměřené učebnice matematiky a fyziky pro všechny typy škol.

Několik důležitých dat z historie JČMF

 • 1861 Studenti matematiky a fyziky na filosofické fakultě pražské university G. Blažek, J. Finger, J. Laun a J. Vaňaus připravili návrh stanov "Spolku pro volné přednášky z mathematiky a fysiky".
 • 1862 Stanovy byly potvrzeny c.k. místodržitelstvím 8. března a 28. března se konala ustavující schůze. Na ní bylo na základě řešených úloh přijato dalších 9 posluchačů.
 • 1863 Prof. J. F. Kulík věnoval Spolku velkou část své matematické knihovny. Po jeho smrti obdržel Spolek od dědiců druhou část.
 • 1868 Prof. Ernst Mach nabídl Spolku svou posluchárnu pro schůze a kabinet pro experimentování.
 • 1869 C.k. policejní ředitelství potvrdilo nové stanovy spolku, který měl 69 členů, s novým názvem Jednota českých mathematiků.
 • 1870 Jednota českých mathematiků organizuje 5. a 6. srpna první sjezd českých matematiků a fyziků v Praze.
 • 1872 11. února JČM zakládá "Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky". První číslo vyšlo v den desátého výročí založení Spolku. S vynucenou přestávkou ve druhé světové válce časopis vycházel do r. 1951, kdy na jeho základě vznikly dva časopisy, jejichž vydávání přebírá ČSAV: Časopis pro pěstování matematiky (od r. 1991 Mathematica Bohemica) a Československý časopis pro fyziku. Jednota má 332 individuálních a 64 korporativních členů.
 • 1875 Jednota jmenuje řadu profesorů mimopražských středních škol svými místními jednateli.
 • 1892 V Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky zavedena samostatná "Příloha pro středoškolské studenty", která vycházela v počtu 1200 výtisků.
 • 1901 V Brně zřízena "pobočná knihovna JČM".
 • 1908 Knihovna Jednoty přestěhována z Klementina do novostavby Fyzikálního ústavu UK v Praze, Ke Karlovu 3.
 • 1912 Nové stanovy a nový název "Jednota českých matematiků a fyziků".
 • 1913 Zřízen "Brněnský odbor JČMF".
 • 1919 JČMF získává tiskárenskou, nakladatelskou a knihkupeckou koncesi, kupuje tiskárnu a zřizuje vlastní nakladatelství a knihkupectví.
 • 1921 Změněn název na "Jednotu československých matematiků a fyziků". Vydán "Návrh JČMF na reformu střední školy".
 • 1922 Začíná vycházet časopis Rozhledy matematicko-fyzikální, který vznikl na základě přílohy Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky.
 • 1929 Vzniká kroužek JČMF v Bratislavě.
 • 1933 JČMF slučuje svou tiskárnu s tiskárnou Spolku čs. horních a hutních inženýrů "Prometheus" a vytváří své středisko pro tisk odborné literatury.
 • 1935 JČMF zřizuje společnost "Fysma" pro výrobu vědeckých a učebních pomůcek.
 • 1938 JČMF dokončuje stavbu zadního traktu svého domu v Praze v Žitné ulici č. 25 a zahajuje v něm práci. Na žádost bratislavských členů zřízen bratislavský odbor JČMF.
 • 1939 Název se musí změnit na "Jednotu českých matematiků a fyziků".
 • 1941 Vydán zákaz vydávat Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. Přes zákaz Jednota pokračuje v tisku učebnic.
 • 1945 Jednota obnovuje svou činnost jako "Jednota československých matematiků a fyziků". Má 3400 členů.
 • 1947 Zahájeno vydávání nové edice "Brána k vědění".
 • 1948 JČMF začíná vydávat časopis "Matematika a fysika ve škole".
 • 1949 Znárodněním a vynuceným předáním Jednota ztrácí svou tiskárnu, knihovnu a knihkupectví.
 • 1951 JČMF se připojuje k pořádání Matematické olympiády.
 • 1956 Jednota má 560 členů.
 • 1957 Časopis "Pokroky matematiky, fyziky a astronomie" vzniklý v r. 1956 se od svého 2. ročníku stává členským časopisem JČMF.
 • 1959 JČMF se připojuje k pořádání Fyzikální olympiády.
 • 1962 Jubilejní sjezd JČMF. Vychází příležitostná poštovní známka.
 • 1968 Ustavena Fyzikální vědecká sekce JČMF, která se stává jako reprezentant JČMF kolektivním členem Evropské fyzikální společnosti.
 • 1983 První setkání učitelů matematiky všech typů škol (Mariánské Lázně).
 • 1987 V Praze se konají oslavy 125. výročí Jednoty. Vychází "Jubilejní almanach". Jednota nechala razit pamětní medaile, které se používají dodnes. Vychází trojice příležitostných poštovních známek.
 • 1990 JČMF se prostřednictvím Matematické vědecké sekce stává zakládajícím členem Evropské matematické společnosti.
 • 1992 JČMF uzavírá dohodu o recipročním členství s Americkou matematickou společností.
 • 1993 S rozdělením státu zaniká JČSMF v původním smyslu. JČMF a JSMF uzavírají dohodu o spolupráci. JČMF se neúspěšně pokusila získat zpět svůj původní majetek; neuspěla ani s privatizačním projektem na tiskárnu Prometheus. Po řadě stěhování sekretariát JČMF získává trvalé sídlo na půdě Matematického ústavu AV ČR ve své původní budově v Praze v Žitné ulici. Jednota uzavírá důležitou dohodu o spolupráci s MŠMT, která je pravidelně aktualizována.
 • 1995 Z iniciativy bývalých pracovnic SPN založeno nakladatelství Prometheus, spol. s r. o., s účastí JČMF.
 • 2000 Matematická vědecká sekce JČMF pořádá řadu propagačních akcí ke Světovému roku matematiky. Vychází příležitostná poštovní známka.
 • 2001 Jednota má 2500 členů.
 • 2012 Jednota slaví 150. výročí svého založení. V Karolinu pořádá Slavnostní shromáždění, jehož se zúčastnil prezident republiky V. Klaus. K výročí vychází příležitostná poštovní známka.

Předsedové JČMF

1862 – 1863 Anton Karl GRÜNWALD (1838 – 1920)
1863 – 1864 Josef LOŠŤÁK (1840 – 1909)
1864 – 1866 František HEJZLAR (1843 – 1899)
1866             Antonín BURJAN (nar. 1841)
1867             Jan KAHOVEC
1867 – 1869 Josef VOCÁSEK (1844 – 1924)
1869 – 1872 Mírumil NEUMANN (1843 – 1873)
1872 – 1874 Emil WEYR (1848 – 1894)
1874 – 1877 František Josef STUDNIČKA (1836 – 1903)
1877 – 1900 Martin POKORNÝ (1836 – 1900)
1900 – 1922 Čeněk STROUHAL (1850 – 1922)
1922 – 1925 Karel PETR (1868 – 1950)
1925 – 1930 František NUŠL (1867 – 1951)
1930 – 1933 Bohumil BYDŽOVSKÝ (1880 – 1969)
1933 – 1936 Ladislav ČERVENKA (1874 – 1947)
1936 – 1939 František NACHTIKAL (1874 – 1939)
1939 – 1943 Miloš KÖSSLER (1884 – 1961)
1943 – 1944 František ZÁVIŠKA (1879 – 1945)
1944 – 1945 Stanislav PETÍRA (1872 – 1950)
1945 – 1956 Bohumil BYDŽOVSKÝ (1880 – 1969)
1956 – 1969 František KAHUDA (1911 – 1987)
1969 – 1972 Vladimír KOŘÍNEK (1899 – 1981), předseda JČSMF
1969 – 1972 Miloš MATYÁŠ (1923 – 2005), předseda JČMF
1972 – 1978 Josef NOVÁK (1905 – 1999)
1978 – 1981 Miroslav ROZSÍVAL (1914 – 2003)
1981 – 1987 Ivan ÚLEHLA (1921 – 2004)
1987 – 1990 Břetislav NOVÁK (1938 – 2003)
1990 – 1993 František NOŽIČKA (1918 – 2004)
1993 – 1996 Štefan ZAJAC (*1940)
1996 – 2002 Jaroslav KURZWEIL (*1926)
2002 – 2010 Štefan ZAJAC (*1940)
2010 – 2018 Josef KUBÁT (*1942)
2018 –          Alena Šolcová (*1950)

Predsedove
Setkání předsedů JČMF na sekretariátě JČMF v Praze 24. dubna 1995 při příležitosti 90. narozenin prof. Josefa Nováka. Zleva: Josef Novák, Břetislav Novák, Štefan Zajac, Miroslav Rozsíval, Miloš Matyáš.

Literatura k historii JČMF

Česky psané práce

 1. F. Houdek: Dějepis jednoty českých mathematiků, JČM, Praha, 1872.
 2. V. Řehořovský, A. Seydler: Na pamět dvacetipěti letého trvání jednoty českých mathematiků, JČM, Praha, 1887.
 3. V. Posejpal: Dějepis Jednoty Českých Mathematiků, JČM, Praha, 1912.
 4. F. Veselý: 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků, SPN, Praha, 1962.
 5. L. Pátý (ed.):Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862–1987, JČSMF, Praha, 1987.
 6. J. Dolejší, J. Rákosník (ed.): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života, JČMF, Praha, 2012.
 7. J. Valenta: V Jednotě je síla - Letmý pohled na 150 let historie Jednoty českých matematiků a fyziků, Československý časopis pro fyziku 62 (2), 2012, str. 97-109.
 8. M. Bečvářová: Z historie Jednoty 1862–1869, edice Dějiny matematiky, svazek č. 13, Prometheus, Praha, 1999.
 9. M. Bečvářová: Česká matematická komunita v letech 1848–1918, edice Dějiny matematiky, svazek č. 34, Ústav aplikované matematiky FD ČVUT, Matfyzpress, Praha, 2008.
 10. M. Bečvářová: Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady, edice Dějiny matematiky, svazek č. 20, Prometheus, Praha, 2002.
 11. M. Bečvářová: České kořeny bulharské matematiky, edice Dějiny matematiky, svazek č. 40, Ústav aplikované matematiky, FD ČVUT, Matfyzpress, Praha, 2009.

Monografie o významných představitelích JČMF

 1. J. Bečvář a kol.: Eduard Weyr 1852–1903, edice Dějiny matematiky, svazek č. 2, MVS JČMF, Prometheus, Praha, 1995.
 2. J. Bečvář (ed.): Jan Vilém Pexider 1874–1914, edice Dějiny matematiky, svazek č. 5, Prometheus, Praha, 1997.
 3. M. Němcová: František Josef Studnička 1836–1903, edice Dějiny matematiky, svazek č. 10, Prometheus, Praha, 1998.
 4. M. Hykšová: Karel Rychlík (1885–1968), edice Dějiny matematiky, svazek č. 22, Prometheus, Praha, 2003.
 5. J. Bečvář, Z. Kohoutová: Vladimír Kořínek (1899–1981), edice Dějiny matematiky, svazek č. 27, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 2005.
 6. J. Bečvář, M. Bečvářová, J. Škoda: Emil Weyr a jeho pobyt v Itálii v roce 1870/71, Edice Dějiny matematiky, svazek č. 28, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2006.
 7. E. Pecinová: Ladislav Svante Rieger (1916–1963), edice Dějiny matematiky, svazek č. 36, KDM MFF UK, Matfyzpress, Praha, 2008.
 8. J. Bečvář, A. Slavík (eds.): Jan Vilém Pexider (1874–1914), edice Dějiny matematiky, svazek č. 38, KDM MFF UK, Matfyzpress, Praha, 2009.
 9. M. Kašparová, Z. Nádeník: Jan Sobotka (1862–1931), edice Dějiny matematiky, svazek č. 44, MFF UK, Matfyzpress, Praha, 2010.
 10. M. Bečvářová, J. Čižmár: Karel Zahradník (1848–1916). Praha – Záhřeb – Brno, edice Dějiny matematiky, svazek č. 46, ÚAM FD ČVUT, Matfyzpress, Praha, 2011.

Anglicky psané práce

 1. L. Pátý, J. Veselý (eds.): Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists, JČSMF, Praha, 1984.
 2. L. Pick: The Union of Czech Mathematicians and Physicists, EMS Newsletter, March 2002, pp. 20–21.
 3. M. Bečvářová: Czech Mathematicians and Their Role in the Development of National Mathematics in the Balkans, in M. Bečvářová, Ch. Binder (eds.): Mathematics in the Austrian-Hungarian Empire, Proceedings of a Symposium held in Budapest on August 1, 2009 during the XXIII ICHST, edition Dějiny matematiky, volume 41, Matfyzpress, Prague, 2010, pp. 9–31.
 4. M. Bečvářová: Union of Czech Mathematicians and Physicists, Notices from the International Society for Mathematical Sciences, Scientiae Mathematicae Japonicae, January 2011, pp. 1–9.

Edice Dějiny matematiky se od svého vzniku v roce 1994 intenzívně zabývá českou matematikou, matematickou obcí a historií Jednoty českých matematiků a fyziků. Od jejího založení až do roku 2011 bylo publikováno 46 svazků, z nichž 14 pojednává více či méně také o historii Jednoty.
Položky č. 12-21 jsou věnovány analýze života, díla a odborných aktivit významných českých matematiků, profesorů matematiky, autorů mnoha odborných prací, vysokoškolských i středoškolských učebnic, zakladatelů, aktivních a čestných členů JČM (JČMF), zakladatelů a redaktorů periodik a edičních řad JČMF.

Položky 8-11 pojednávají mimo jiné o vývoji české matematické komunity, českých překladech a překladatelích, vlivu české matematiky a matematiků na rozvoj vědy, vzdělanosti a kultury balkánských zemí.

Řada archiválií je dostupná ke studiu v Archivu AV ČR , vizte inventář fondu JČMF.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz