Jste zde

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Časopis Pokroky matematiky, fyziky a astronomie byl založen v roce 1956 a je členským časopisem Jednoty českých matematiků a fyziků. Jeho hlavním cílem je přiblížit čtenářům pokrok v matematicko-fyzikálních vědách formou přehledových článků z nejrůznějších oblastí matematiky, fyziky a astronomie. Časopis pravidelně uveřejňuje články o Abelových cenách za matematiku a Nobelových cenách za fyziku. Přináší i příspěvky zaměřené na vyučování matematiky a fyziky, překlady vybraných zahraničních článků, oznámení o konferencích a životních jubileích význačných osobností, zprávy ze života matematicko-fyzikální komunity, informace o nových knihách atd. Dobrá úroveň časopisu je zajištěna důkladným recenzním řízením, jazykovými a autorskými korekturami.

Vychází čtyřikrát ročně, vydává JČMF, ISSN 0032-2423, registrován MK ČR dne 1. 1. 1970, č. E 4644.

Vedoucí redaktor: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (slavik@karlin.mff.cuni.cz)

Redaktor pro část matematickou: doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. (MFF UK, Praha)
Redaktor pro část fyzikální: doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF UK, Praha)
Výkonná redaktorka: RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D. (VŠCHT, Praha)
Technický redaktor: Ing. Miloš Brejcha (Vydavatelský servis, Plzeň)

Redakční rada:
doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc. (FPEDAS Žilinská univerzita, Žilina)
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. (FD ČVUT, Praha)
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. (MFF UK, Praha)
RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D. (MFF UK, Praha)
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D. (MFF UK, Praha)
Mgr. Marek Husárik, PhD. (AÚ SAV, Tatranská Lomnica)
doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D. (MFF UK, Praha)
prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. (MÚ AV ČR, Praha)
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. (PřF MU, Brno)
prof. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. (MFF UK, Praha)
doc. RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. (FAV ZČU, Plzeň)
doc. RNDr. Otakar Svítek, Ph.D. (MFF UK, Praha)
doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D. (MFF UK, Praha)
doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D. (MFF UK, Praha a AsÚ AV ČR, Ondřejov)

Časopis lze zakoupit v knihovně Matematického ústavu AV ČR, Žitná 25, Praha 1.

V digitální matematické knihovně jsou k dispozici obsahy nových čísel včetně abstraktů a plné texty čísel starších než jeden rok.

Předplatné pro členy JČMF činí 200 Kč.

Soubory ke stažení: směrnice pro autory, styl pro sazbu v LaTeXu (včetně vzorového článku)

Souhrnný rejstřík za léta 2001–2010, 1986–2000, 1956–1985

Adresa redakce:
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 609/25, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 222 211 100
e-mail: jcmf@jcmf.cz

Předplatné pro členy JČMF vyřizuje sekretariát JČMF,
Jednota českých matematiků a fyziků
Žitná 609/25, 110 00 Praha 1
tel.: + 420 222 211 100
e-mail: jcmf@jcmf.cz

Objednávky předplatného pro NEčleny JČMF vyřizuje MediaCall, s.r.o., Vídeňská 546/55,
639 63 Brno, tel: +420 532 165 165, e-mail: export@mediacall.cz.
Objednávky lze realizovat i přes web www.zahranicnitisk.com

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz