Jste zde

Vyhlášení soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro rok 2020

Česká fyzikální společnost JČMF vyhlásila nové kolo soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala pro roky 2019/2020 s tím, že uzávěrka přihlášek pro toto kolo soutěže je 31. 5. 2020.

Obecná pravidla

• Soutěže se mohou zúčastnit autorky a autoři vědeckých prací z oboru fyziky z kteréhokoli českého pracoviště, nebo absolventi českých vysokých škol, kteří nepřekročili věk třiceti let v den uzávěrky (datum narození 31. 5. 1990 a později), a to pouze individuálně. Členství v JČMF není podmínkou.

• Do soutěže se přijímají nejvýše tři související práce ze všech fyzikálních oborů, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v posledních pěti letech (od 1. 1. 2015). U prací dosud nevyšlých je třeba přiložit kopii oznámení o přijetí do tisku a u prací s více autory (kteří mohou být starší třiceti let) se vyžaduje písemné vyjádření význačného spoluautora o podílu soutěžícího na výsledcích.

• Pro rok 2020 činí souhrn cen minimálně celkem 70 000 Kč. O jejich udělení rozhoduje výbor České fyzikální společnosti JČMF na základě doporučení hodnotící poroty, kterou jmenuje.

• Přihláška musí obsahovat osobní údaje soutěžícího (datum narození, vzdělání, bydliště, pracoviště) a jednostránkové shrnutí významu předložených prací. Soutěžní práce zasílejte elektronickou poštou ve formátu pdf na jaroslav.bielcik@fjfi.cvut.cz.

• Výsledky soutěže budou soutěžícím oznámeny do 31. 7. 2020. Slavnostní předání cen proběhne na 20. konferenci českých a slovenských fyziků 7-10. 9. 2020 v Praze.

• Organizací soutěže jsou za výbor České fyzikální společnosti pověřeni doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D. z FJFI ČVUT, prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. z PřF UP v Olomouci, prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc. z FZÚ AV ČR, v. v. i. a doc. Mgr. Milan Krtička, Ph.D. z MFF UK.

Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz