Jste zde

Usnesení sjezdu JČMF konaného 1.-3.7.2002 v Opavě

 1. Sjezd schvaluje
  a) zprávu o činnosti JČMF za období 1999-2002 přednesenou předsedou JČMF prof. RNDr. Jaroslavem Kurzweilem, DrSc.,
  b) zprávu o hospodaření JČMF za období 1999-2002 přednesenou místopředsedou JČMF doc. ing. Štefanem Zajacem, CSc.
 2. Sjezd bere na vědomí zprávu kontrolní a revizní komise přednesenou jejím předsedou RNDr. Petrem Dolanským.
  Sjezd uděluje absolutorium odstupujícímu ÚV JČMF a jeho předsednictvu za řízení činnosti Jednoty v období 1999-2002 a vyjadřuje poděkování jeho členům i členům kontrolní a revizní komise za práci vykonanou pro Jednotu.
 3. Sjezd schválil předložené návrhy na udělení sjezdových vyznamenání za práci pro Jednotu a pro rozvoj matematiky a fyziky a udělil:
  9 vyznamenání "čestný člen JČMF"
  21 vyznamenání "zasloužilý člen JČMF"
  26 vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost
  46 čestných uznání JČMF
 4. Sjezd schválil následující změny Stanov JČMF:
  a) Funkční období orgánů Jednoty. Čl. 18 odst. 2 zní:
  "S výjimkou odborných komisí jsou tyto orgány volené a jejich funkční období je čtyřleté."
  b) Názvy orgánů Jednoty se mění takto:
  "ústřední výbor Jednoty" na "výbor Jednoty"
  "předsednictvo ústředního výboru Jednoty" na "předsednictvo výboru Jednoty"
  "ústřední tajemník Jednoty" na "tajemník Jednoty"
  "ústřední hospodář Jednoty" na "hospodář Jednoty"
  "kontrolní a revizní komise Jednoty" na "kontrolní komise Jednoty"
  "komise Jednoty" na "odborné komise Jednoty"
  c) Čl. 26 odst. 2 zní:
  Předsednictvo výboru Jednoty tvoří předseda Jednoty, místopředsedové, tajemník, hospodář a předsedové sekcí.
  d) Čl. 32 odst. 4 zní:
  Předseda sekce je členem předsednictva výboru Jednoty.
  Sjezd doporučuje pobočkám a sekcím, aby uvedly délku funkčního období svých orgánů zvolených pro období od r. 2002 do souladu s novým zněním Stanov.
 5. Sjezd zvolil předsedu Jednoty doc. ing. Štefana Zajace, CSc., výbor Jednoty, kontrolní komisi Jednoty a jejich náhradníky pro období 2002-2006.
 6. Sjezd schvaluje program činnosti Jednoty pro období 2002-2006.
 7. Sjezd ukládá předsednictvu výboru Jednoty, aby poděkovalo Bohuslavu Janu Horáčkovi za významnou podporu české vědy.

V Opavě 3. 7. 2002 Usneseni Sjezdu v roce 1999

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz