Jste zde

Program činnosti JČMF pro období 1999-2002

Jednota českých matematiků a fyziků jako vědecká společnost sdružující vědecké pracovníky a učitele matematiky a fyziky a další příznivce těchto oborů se v následujícím období zaměří především na tyto aktivity:

1. Oblast vnitřní činnosti Jednoty a její propagace

Stávající struktura Jednoty - sekce a pobočky - se ukázala jako vyhovující a není třeba ji měnit. Je ale třeba se pokusit o lepší vnější i vnitřní finanční zabezpečení činnosti Jednoty hledáním dalších možností, např. sponzorů. O nalezení vhodných sponzorů se mají snažit i pobočky a sekce, zvláště při organizování veřejných akcí. Jednota by se měla také snažit získat grantovou podporu pro svou činnost, např. v projektech SOKRATES, LEONARDO, Mládež pro Evropu, aj. Je také vhodné organizovat placené akce (např. přípravné kurzy z matematiky a fyziky) pro veřejnost. Měli bychom posílit propagaci naší Jednoty ve sdělovacích prostředcích a také podporovat v tomto směru publikační činnost našich členů. Pro zvýšení vnější i vnitřní informovanosti o naší Jednotě je třeba zřízenou www stránku JČMF dále rozšířit a to i o informace o členské základně a pravidelně ji aktualizovat. Totéž by měly učinit i pobočky a sekce. Jednota bude ke své propagaci více využívat svého znaku. Jednota se bude v rámci svých možností starat o hroby významných matematiků a fyziků v ČR.

2. Oblast vědecké a pedagogické práce

Podpora vědecké práce v matematice a fyzice je jedním z hlavních poslání JČMF. Jednota bude podporovat aktivity sekcí i poboček v této oblasti, ať už půjde o organizaci seminářů, konferencí nebo jinou vědeckou činnost. Jednota se také aktivně zapojí do přípravy dokumentu "Národní politika výzkumu a vývoje". Jednota se bude podílet na oceňování mladých vědeckých pracovníků. Neméně důležitou je oblast pedagogická. Jednota bude především pokračovat v pořádání soutěží Matematická a Fyzikální olympiáda, Matematický klokan, Turnaj mladých fyziků a dalších. Bude se dále podílet na sledování výuky našich oborů, provádět recenze učebnic a podílet se na vytváření standardů pro státní maturitní zkoušku. Matematická pedagogická sekce a Fyzikální pedagogická sekce připraví stanovisko k materiálu MŠMT "Nová maturita". Jednota bude podporovat nejen propagaci našich oborů, ale i propagaci základu vědeckého přístupu, totiž kritického myšlení, a bude se stavět proti pseudovědeckým postupům. Jednota bude také pokračovat ve vydávání svých časopisů: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Rozhledy matematicko-fyzikální, Učitel matematiky a podporovat vydávání časopisů Matematika-Fyzika-Informatika, Školská fyzika a Čs. časopisu pro fyziku. Jednota bude věnovat pozornost uplatňování norem ISO v matematice a fyzice.

3. Spolupráce s dalšími organizacemi

Jednota rozšíří svoji spolupráci s vědeckými společnostmi obdobného typu (Česká astronomická společnost, Česká společnost pro mechaniku, Česká společnost chemická, apod.) v rámci Rady vědeckých společností ČR. Bude také podporovat spolupráci se sesterskými společnostmi v zahraničí i s nadnárodními organizacemi v oblasti matematiky a fyziky. Ve zvláštní nadstandardní spolupráci bude pokračovat s Jednotou slovenských matematiků a fyziků.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz