You are here

Program činnosti JČMF v období 2002-2006

Jednota českých matematiků a fyziků jako vědecká společnost sdružující vědecké pracovníky a učitele matematiky a fyziky a další příznivce těchto oborů se v následujícím období zaměří především na tyto aktivity:

1. Oblast vnitřní činnosti Jednoty a její propagace

Stávající struktura Jednoty bude zachována.

Jednota bude usilovat o lepší vnější i vnitřní finanční zabezpečení své činnosti vyhledáváním dalších zdrojů. Bude se snažit získávat grantovou podporu pro svou činnost v domácích i evropských programech.

Posílí propagaci svých aktivit ve sdělovacích prostředcích a bude podporovat v tomto směru publikační činnost svých členů.

Pro zvýšení vnější i vnitřní informovanosti a zlepšení komunikace bude www-stránka JČMF dále rozšířena a pravidelně aktualizována. Na této stránce budou pravidelně zveřejňovány důležité dokumenty (usnesení, zápisy z jednání atd.). Stejný úkol stojí před pobočkami a sekcemi Jednoty.

Jednota se bude v rámci svých možností starat o hroby a památníky významných matematiků a fyziků v ČR.

2. Oblast vědecké a pedagogické práce

Podpora vědecké práce v matematice a fyzice je jedním z hlavních poslání JČMF. Toto poslání se bude projevovat zejména v aktivitě sekcí a poboček, ať jde o organizaci seminářů, konferencí nebo jinou vědeckou činnost.

Jednota se zapojí do příprav Světového roku fyziky 2005, v jehož rámci uspořádá akce popularizující fyziku a zvyšující povědomí veřejnosti o významu fyziky.

Neméně důležitou je oblast pedagogická. Jednota bude především pokračovat v pořádání soutěží Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Matematický klokan, Turnaj mladých fyziků a dalších.

Bude se také podílet na vzdělávání učitelů matematiky, fyziky a informatiky.

Bude dále sledovat výuku našich oborů, provádět recenze učebnic a podílet se na vytváření podkladů pro státní maturitní zkoušku.

Jednota bude propagovat naše obory a prosazovat kritické myšlení.

Jednota bude pokračovat ve vydávání svých časopisů Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, Rozhledy matematicko-fyzikální a Učitel matematiky a podporovat vydávání časopisů Matematika - Fyzika - Informatika, Školská fyzika a Československý časopis pro fyziku. Bude nadále spolupracovat s nakladatelstvím Prometheus, spol. s r. o.

Jednota bude oceňovat výsledky vědecké a pedagogické práce v našich oborech.

3. Spolupráce s dalšími organizacemi

Jednota rozšíří spolupráci s vědeckými společnostmi obdobného zaměření v rámci Rady vědeckých společností v ČR (např. s Českou astronomickou společností, s Českou společností pro mechaniku).

Bude pokračovat ve spolupráci s institucemi školské správy.

Bude podporovat spolupráci se sesterskými společnostmi v zahraničí i s nadnárodními organizacemi v oblasti matematiky a fyziky.

V nadstandardní spolupráci bude pokračovat s Jednotou slovenských matematiků a fyziků.

V Opavě 3. 7. 2002

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz