Jste zde

PATŘÍ NEWTONOVY ZÁKONY DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY? Dopis fyziků ministru MŠMT

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 12. 2. 2021 po zveřejnění revize RVP jsme odeslali
dopis ministru školství, mládeže a tělovýchovy Robertu Plagovi v níže uvedeném znění.
O případné odpovědi Vás budeme rádi informovat:
_________________________________________________________________________
Vážený pan
Ing. Robert Plaga, Ph.D.
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jako fyzikové, přírodovědci a představitelé oborů a institucí, které fyziku
jako jednu ze stále podstatných oblastí lidského poznání používají, aplikují, rozvíjejí, které vzdělávají
její učitele a také s fyzikou různými cestami seznamují veřejnost: Aktuální revizi Rámcových
vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (https://revize.edu.cz/) považujeme za
nedomyšlenou, nekoncepční a v konkrétnostech škodlivou.

Připouštíme, že formulace RVP pro základní vzdělávání, tedy pro celou populaci, je velmi komplexní
úloha. Tím více vidíme potřebu efektivní spolupráce a hledání přijatelných kompromisů mezi různými
pohledy; jiné názory a představy mají jistě tzv. experti na vzdělávání a jiné názory a zkušenosti mají ti,
kteří v dané oblasti žijí a prakticky působí, v našem případě učitelé i vědci. Proto se nebudeme
vyjadřovat k jiné oblasti RVP než fyzika a hned potvrzujeme, že na ladění podoby vzdělávání včetně
optimalizace vzdělávání v informatice jsme připraveni spolupracovat.

Dovolíme si jen dvě ilustrace mnoha nepřijatelných škrtů v dokumentu
https://revize.edu.cz/files/rvp-zv-2021-s-vyznacenymi-zmenami.pdf : Škrtnutí Newtonových zákonů
v učivu a ve výstupu F-9-2-05
„využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu
těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích“ interpretujeme jako rezignaci na
racionální chápání běžných reálných dějů v našem světě a současně jako zahození stále užitečné
součásti našeho civilizačního vědomí.

Škrtnutí F-9-4-03 „využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu
při řešení konkrétních problémů a úloh"
vidíme opět jako rezignaci na konkrétní poučenou racionalitu
v tématu mimořádně důležitém pro budoucnost naší civilizace.

Nebudeme se zde věnovat všem vadám předloženého RVP, ale jsme připraveni o nich diskutovat; to
se týká i jiných oblastí, například je pozoruhodné, že z RVP zmizela slova „armáda" a „NATO".
Seznámili jsme se i s dokumentem https://revize.edu.cz/vyjadreni-k-redukcim-v-rvp-zv. Zdůvodnění,
že škrty ve fyzikální oblasti jsou zdůvodněny obtížností látky, ovšem i se znalostí reálného stavu ve
školách nemůžeme přijmout.

Vážený pane ministře, se znalostí třetího Newtonova zákona jistě chápete, že v záležitosti předložené
revize RVP nemůžeme mlčet.

S pozdravy podepsaní na různých místech České republiky, 11. února 2021:

Jednota českých matematiků a fyziků
doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D., předsedkyně,
doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc., místopředseda, fyzik MFF UK,
doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., předseda, Fyzikální pedagogická společnost, fyzik MFF UK,
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., předseda, Česká fyzikální společnost, fyzik FJFI ČVUT,
doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D., předseda fyzikálního odd. pobočky Praha, fyzik FJFI ČVUT

Akademie věd České republiky
prof. Jan Řídký, DrSc. - místopředseda a člen předsednictva Akademické rady pověřený koordinací
koncepce věd o neživé přírodě,
RNDr. Antonín Fejfar, CSc., předseda Vědecké rady,
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel, Fyzikální ústav AVČR,
RNDr. Petr Lukáš, CSc., ředitel, Ústav jaderné fyziky AVČR,
+ Ing. Ondřej Svoboda, Ph.D., zástupce ředitele, Vladimír Wagner, CSc., vědecký tajemník,
Ing. Ilona Müllerová, DrSc., ředitelka, Ústav přístrojové techniky AVČR
prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c., ředitel, Ústav fyziky materiálů AVČR

České vysoké učení technické v Praze
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor,
prof. Ing. Igor Jex, DrSc., děkan, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská,
+ prof. Dr. Ing. Michal Beneš, doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D., doc. RNDr. Jan
Vybíral, Ph.D., proděkani,
prof. Mgr. Petr Páta, PhD., děkan, Fakulta elektrotechnická

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc., děkanka, Přírodovědecká fakulta,
prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D., děkan, Fakulta rybářství a ochrany vod,

Masarykova univerzita v Brně
doc. PaedDr. Jiří Tesař, Ph.D., vedoucí Katedry aplikované fyziky a techniky, Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta, předseda Asociace děkanů
přírodovědných fakult,
+ doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr., proděkan pro studium, prof. Rikard von Unge, PhD, ředitel
Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky, prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., ÚTFA,
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., vedoucí Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání, Pedagogická
fakulta

Ostravská univerzita
doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,

Univerzity Hradec Králové
doc. RNDr. Libor Koníček, Ph.D., Katedra fyziky
Univerzity Hradec Králové
doc. RNDr. Jan Kříž, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,
+ doc. RNDr. PaedDr. Pavel Trojovský, doc. RNDr. Štěpán Hubílovský, Ph.D., PhDr. Michal Musílek,
Ph.D., proděkani, RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Katedra fyziky

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,
+ RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., vedoucí Katedry fyziky, doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., Katedra fyziky

Univerzita Karlova
doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan, Matematicko-fyzikální fakulta,
+ prof. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr., prof. Ing. Jan Franc, DrSc., proděkani,
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., vedoucí Katedry didaktiky fyziky,
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc, děkan, Přírodovědecká fakulta
+ kolegium děkana

Univerzita Palackého v Olomouci
doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta,
+ prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., prof. RNDr. Karel Hron, Ph.D.,
proděkani, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., předseda Akademického senátu, Mgr. Lukáš Richterek,
Ph.D., oddělení didaktiky fyziky, Katedra experimentální fyziky

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, děkanka, Fakulta aplikovaných věd,
+ prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D., doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.,
proděkani, + 6 vedoucích kateder
RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., emeritní děkan, Pedagogická fakulta

a za učitele, kteří umí fyziku skvěle učit, nositel ceny Albertus RNDr. Vladimír Vícha, Gymnázium v Pardubicích

PřílohaVelikost
PDF icon Revize RVP_dopis_MSMT684.79 KB
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz