Cena České matematické společnosti 2022

V letošním roce byla Cena České matematické společnosti pro mladé matemati(č)ky udělena Janě Hantákové a Samuelovi J. Rothovi za práci z teorie dynamických systémů, Michalu Hrbkovi za soubor prací z algebry, Stanislavu Nagyovi za soubor prací z matematické statistiky a Lence Slavíkové za soubor prací z harmonické analýzy. Laureátům byla cena předána na Konferenci českých matematiků v Ostravě 5. dubna 2022.Předání Cen ČMS 5. 4. 2022 (foto Jan Franců).

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže. Cena může být udělena jen za práci nebo soubor prací, u nichž soutěžící uvedl/a afiliaci instituce se sídlem v ČR. Do soutěže budou přijaty pouze takové práce, u nichž žádný z autorů nepřesáhl v roce uzávěrky soutěže věk 35 let.

Jana Hantáková (*1989) absolvovala v roce 2008 Wichterlovo gymnázium v Ostravě. Poté studovala matematickou analýzu na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě. Pod vedením prof. Jaroslava Smítala zakončila své magisterské studium diplomovou prací s názvem Distributionally scrambled invariant sets in a compact metric space v roce 2013, na kterou navázala v doktorském studiu pod stejným vedením a v roce 2017 obhájila doktorskou práci s názvem Distributional chaos in compact metric spaces. Za své vědecké úspěchy získala první cenu v Soutěži studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice a informatice SVOČ v roce 2013 a Cenu rektora Slezské univerzity v Opavě za rok 2017. Po návratu z rodičovské dovolené získala grant z programu Marie Curie-Skłodowska Actions (Horizon 2020) s názvem Limit sets in discrete dynamical systems, který řešila v letech 2020-2021 na univerzitě AGH University of Science and Technology v polském Krakově pod vedením prof. Piotra Oprochy. Nyní působí opět na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě.

Samuel Joshua Roth (*1987) pochází z Michiganu, bakalářský titul získal na Grace College v Indianě v roce 2010, Ph.D. v oblasti dynamických systémů pak v roce 2015 na Purdue University v Indianopolis pod vedení Michala Misurewicze. Během svého doktorského studia strávil 5 měsíců na Polské akademii věd. Po získání doktorátů přijal výzkumnou pozici na Slezské univerzitě v Opavě, kde strávil následujících 6 let a zabýval se primárně ergodickou teorií a dynamickými systémy. V současné době je zaměstnán jako datový analytik ve společnosti Google.

Michal Hrbek (*1988) odmaturoval v roce 2008 na Gymnáziu Budějovická v Praze. Následně nastoupil na studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Magisterský obor Matematické struktury zakončil v roce 2013 obhájením diplomové práce Moduly s minimální množinou generátorů pod vedením doc. Pavla Růžičky. V roce 2017 obhájil doktorskou dizertaci Tilting theory of commutative rings vedenou prof. Janem Trlifajem. Poté nastoupil jako postdok na oddělení Algebry, geometrie a matematické fyziky Matematického ústavu Akademie věd České republiky, kde je zaměstnán i v současné době. V roce 2018 působil 6 měsíců jako host na Padovské univerzitě. Je nositelem Prémie Otto Wichterleho pro vynikající mladé vědecké pracovníky AV ČR z roku 2020.

Stanislav Nagy (*1987) pracuje jako odborný asistent na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Doktorát získal v roce 2016 na Katolické univerzitě Leuven v Belgii v matematice a tentýž rok na Univerzitě Karlově v pravděpodobnosti a matematické statistice. Je (spolu)autorem vice než 30 odborných článků v oblasti neparametrické a robustní statistiky vícerozměrných a funkcionálních dat. Charakteristickým rysem jeho výzkumu je kombinace přístupů ze statistiky a pravděpodobnosti s příbuznými metodami geometrie, analýzy nebo strojového učení.

Lenka Slavíková (*1988) absolvovala v roce 2007 Gymnázium Mnichovo Hradiště. Poté studovala matematickou analýzu na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Magisterské studium tohoto oboru zakončila v roce 2012 diplomovou prací na téma Kompaktnost Sobolevových vnoření vyššího řádu pod vedením prof. Luboše Picka. Doktorskou práci Váhové nerovnosti a vlastnosti operátorů a vnoření na prostorech funkcí obhájila v roce 2016 pod stejným vedením rovněž na MFF UK. Po studiu působila tři roky na University of Missouri v USA a jeden rok na University of Bonn v Německu. Od roku 2019 je zaměstnána na Katedře matematické analýzy MFF UK. Ve svém výzkumu se zabývá převážně harmonickou analýzou a teorií prostorů funkcí. Od roku 2021 je hlavní řešitelkou grantu Primus udělovaného Univerzitou Karlovou. V roce 2017 byla zařazena do žebříčku 30 pod 30 časopisu Forbes a za své vědecké úspěchy získala první místo v soutěži SVOČ v roce 2012.

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz