SVOČ 2006/ŠVOČ 2006 – pořadí prací

SVOČ 2006

23.–25. května 2006, Bratislava, Častá-Papiernička


Umístění prací v jednotlivých sekcích


Sekce Sekce S1+S2 Matematická analýza

1. místo
Ondřej Kreml (MFF UK Praha)Osově symetrické proudění viskózní newtonovské tekutiny
2. místo
Milan Kolkus (MFF UK Praha)Choquetova teória a funkcionálny kalkulus
3. místo
Pavol Bokes (FMFI UK, Bratislava)A Uniqueness result for a semilinear parabolic system
Čestné uznání
Michal Veselý (PF MU Brno)Skoroperiodická řešení skoroperiodických unitárních a ortogonálních homogenních lineárních diferencních systémů

Sekce S3+S4 Teorie pravděpodobnosti, statistika, ekonometrie a finanční matematika

1. místo
Michal Pešta (MFF UK Praha)Isotonic regression in Sobolev spaces
2. místo
Martin Branda (MFF UK Praha)Míry rizika – citlivost (Risk measures – sensitivity)
3. místo
Šárka Došlá (MFF UK Praha)Bimodální rozdělení
Andrea Kvitkovičová (MFF UK Praha)Wienerov proces s posunutím; testy hypotéz o parametri posunutia
Čestné uznání
Eliška Otčenášová (MFF UK Praha)Vliv chyb měření nezávisle proměnných na odhady a testy v regresních modelech

Sekce S5 Matematické struktury – Algebra, topologie a geometrie

1. místo
Jan Šaroch (MFF UK Praha)Deconstruction of cotorsion pairs and tilting modules
2. místo
Jan Šustek (PF Ostr. Univ.)Velikost vyjádřitelné množiny posloupnosti
3. místo
Veronika Trnková (PF MU Brno)Studium rozšířene grupy kruhových jednotek v bicyklických tělesech
Čestné uznání
Michal Botur (PF UP Olomouc)Homomorfismy a kongruence relačních systémů
Peter Zahradník (FMFI Bratislava)Spádové plochy

Sekce S6 Matematické struktury – Teorie grafů a kombinatorika

1. místo
Jan Kynčl (MFF UK Praha)Crossings in topological graphs
Robert Lukoťka (FMFI Bratislava)Real Valued flows in graphs
2. místo
Josef Cibulka (MFF UK Praha)On constants in the Furedi-Hajnal and the Stanley-Wilf conjectures
3. místo
Khikmat Saburov (FAV ZČU Plzeň)Induced hereditary graph classes and closure operation
Tomáš Valla (MFF UK Praha)Ramsey theory and combinatorial games
Čestné uznání
Jan Ekstein (FAV ZČU, Plzeň)Hamiltonovské kružnice v mocninách grafu
Ruslan Gumerov (FAV ZČU, Plzeň)Contractible subgraphs and forbidden induced subgraphs
Michaela Vojtová (PF UPJŠ, Košice)Pestré farbenia semiregulárnych grafov

Sekce S7 Teoretická informatika

1. místo
Martin Macko (FMFI UK, Bratislava)On closure properties of quantum finite automata
2. místo
Eva Ondráčková (MFF UK Praha)Big cliques and claw-free graphs in Seidel's switching
3. místo
Mirka Kemeňová (FMFI Bratislava)On descriptional complexity of infinite words
Jiří Šimša (FI MU Brno)Monitoring of systems behaviour
Čestné uznání
Ľuboš Steskal (FMFI Bratislava)The tape-size and extended Chomsky hierarchy

Sekce S8 Aplikovaná informatika

1. místo
Martin Hatka (FJFI ČVUT Praha)Inteligentní vzorkování textur
2. místo
Michal Recký (FMFI UK, Bratislava)Fast area-based stereo algorithm
3. místo
Jiří Dokulil (MFF UK Praha)Dotazování nad RDF daty
Čestné uznání
Zdenka Uhríková (FMFI UK, Bratislava)Automatická morfometrická analýza obrazov svalových buniek z elektrónovej mikroskopie

Sekce S9+S10 Aplikovaná matematika

1. místo
Lenka Dubcová (MFF UK Praha)Numerická simulace interakce tekutin a tuhych těles
2. místo
Marta Domorádová (VŠB TU Ostrava)Scale bound constrained quadratic programming problems
Miloslav Vlasák (MFF UK Praha)Numerical analysis of discontinuous Galerkin finite element
3. místo
Radomír Chabiniok (MFF UK Praha)Zpracování dat cardio MRI pomocí parciální diferenciální rovnice Allenova-Cahnova typu
Pavel Kůs (MFF UK Praha)Řešení konvektivně-difusních rovnic pomocí adaptivních metod vyšších řádů v prostoru a v čase
Čestné uznání
Jaroslava Prokopová (MFF UK Praha)Numerické řešení obtékání leteckého profilu
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz