Propozice

Propozice 18. ročníku SVOČ 2017

 1. Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
 2. Závěrečné kolo 18. ročníku soutěže se uskuteční ve dnech 21. - 23. května 2017 v Plzni. Pořadatelem závěrečného kola je Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Termín pro zúčastněné fakulty k přihlášení účastníků do závěrečného kola soutěže je 1. května 2017. Termín pro elektronické odevzdání prací studenty je 1. května 2017. Webová stránka soutěže je http://jcmf.cz/svoc
 3. Soutěž probíhá v následujících sekcích:
  • (M1) Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí,
  • (M2) Matematická analýza - teorie diferenciálních a integrálních rovnic,
  • (M3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika,
  • (M4) Ekonometrie a finanční matematika,
  • (M5) Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie,
  • (M6) Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika,
  • (M7) Aplikovaná matematika - numerická analýza,
  • (M8) Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky,
  • (I1) Teoretická informatika,
  • (I2) Umělá inteligence,
  • (I3) Počítačová grafika a počítačové vidění,
  • (I4) Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství.
 4. V případě, že v některé sekci bude přihlášeno méně než 6 prací, může řídící výbor SVOČ rozhodnout o sloučení této sekce s příbuznou sekcí, případně přerozdělit sekce jiným způsobem podle počtu a zaměření jednotlivých prací (obvykle v případě menšího počtu prací dochází ke sloučení sekcí s čísly 2n-1 a 2n).
 5. Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací je věcí jednotlivých fakult.
 6. Řídící výbor sestavuje zpravidla tříčlenné poroty jednotlivých sekcí. Člen poroty nesmí být vedoucím žádné práce soutěžící v dané sekci.
 7. Přihlašování účastníků
 8. Do závěrečného kola SVOČ studenty přihlašují fakulty vysokých škol působících v ČR nebo SR. Každá fakulta může do každé sekce přihlásit nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních kol soutěže nebo jiným vhodným způsobem podle uvážení fakulty.
 9. Přihlášení studenti musí být v čase zaslání přihlášky studenty bakalářského, magisterského, inženýrského nebo jiného obdobného studia na dané fakultě. Přihlášení studenti v době zaslání přihlášky nesmí mít už ukončené magisterské, inženýrské nebo obdobné studium v oblastech zaměření soutěže.
 10. Přihlášku, obsahující seznam prací, fakulta zasílá nejpozději do 1. května 2017 e-mailem na adresu svoc@jcmf.cz. Pro každou práci musí seznam obsahovat název práce, jména autorů a sekci, do které je práce přihlášena.
 11. Odevzdávání prací
 12. Elektronickou verzi práce každý účastník odevzdá nejpozději do 1. května 2017 prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na webové stránce závěrečného kola soutěže. Prostřednictvím elektronického formuláře je potřebné odevzdat: abstrakt práce, text práce a naskenovaný posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka fakulty. Jeden vytištěný a pevně svázaný exemplář práce (například kroužkovou vazbou) s podepsaným originálem posudku práce účastník přiveze s sebou na soutěž a odevzdá při registraci.
 13. Abstrakt, text práce a posudek musí být napsán v češtině, slovenštině nebo angličtině.
 14. Abstrakt délky maximálně jedné strany A5 ve formátu PlainTeX obsahuje jen vlastní text (neobsahuje jména autorů, název práce, nebo školu/fakultu). Je v něm mimo jiného vymezený vlastní přínos autora, případně vztah k diplomové/bakalářské práci nebo k pracím podaným do SVOČ v předchozích letech, nebo jiných soutěží podobného charakteru.
 15. Elektronický text práce se odevzdává ve formátu PDF se zabudovanými fonty. Na titulní straně soutěžní práce musí být uvedeno, že se jedná o práci pro soutěž SVOČ. Elektronická verze posudku se odevzdává ve formátu PDF se zabudovanými fonty nebo ve formátu JPEG. V posudku musí být kromě jiného přesně vymezen přínos autorů.
 16. Další technické pokyny mohou být zveřejněny na webové stránce závěrečného kola soutěže.
 17. Průběh soutěže
 18. V rámci soutěžního dne každý účastník přednese referát o své soutěžní práci. Nejlepší práce budou oceněné diplomy a finančními odměnami. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky a přínos práce,
  • celkové zpracování práce,
  • přednes referátu o práci během závěrečného kola a reakce na případné dotazy.
 19. Soutěžícím a porotcům závěrečného kola SVOČ bude zajištěno bezplatné ubytování a stravování. Úhradu cestovného si účastníci zabezpečí sami.
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz