ČMS

Stránka patřící ČMS

Propozice

Propozice 17. ročníku SVOČ 2016

 1. Vyhlašovatelem soutěže SVOČ je Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků a Slovenská matematická spoločnosť Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.
 2. Závěrečné kolo 17. ročníku soutěže se uskuteční ve dnech 25. - 27. května 2016 v Brně. Pořadatelem závěrečného kola je Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Termín pro zúčastněné fakulty k přihlášení účastníků do závěrečného kola soutěže je 2. května 2016. Termín pro elektronické odevzdání prací studenty je 9. května 2016. Webová stránka soutěže je http://jcmf.cz/svoc
 3. Soutěž probíhá v následujících sekcích:
  • (M1) Matematická analýza - teorie funkcí a prostory funkcí,
  • (M2) Matematická analýza - teorie diferenciálních a integrálních rovnic,
  • (M3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika,
  • (M4) Ekonometrie a finanční matematika,
  • (M5) Matematické struktury - algebra, topologie a geometrie,
  • (M6) Matematické struktury - teorie grafů a kombinatorika,
  • (M7) Aplikovaná matematika - numerická analýza,
  • (M8) Aplikovaná matematika - matematické modely dynamiky,
  • (I1) Teoretická informatika,
  • (I2) Umělá inteligence,
  • (I3) Počítačová grafika a počítačové vidění,
  • (I4) Aplikovaná informatika a softvérové inženýrství.
 4. V případě, že v některé sekci bude přihlášeno méně než 6 prací, může řídící výbor SVOČ rozhodnout o sloučení této sekce s příbuznou sekcí, případně přerozdělit sekce jiným způsobem podle počtu a zaměření jednotlivých prací (obvykle v případě menšího počtu prací dochází ke sloučení sekcí s čísly 2n-1 a 2n).
 5. Studenti se do soutěže přihlašují prostřednictvím svých fakult. Každá fakulta může do každé sekce vyslat nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních soutěží SVOČ. Termíny a organizace fakultních soutěží nebo jiný způsob výběru prací je věcí jednotlivých fakult.
 6. Řídící výbor sestavuje zpravidla tříčlenné poroty jednotlivých sekcí. Člen poroty nesmí být vedoucím žádné práce soutěžící v dané sekci.
 7. Přihlašování účastníků
 8. Do závěrečného kola SVOČ studenty přihlašují fakulty vysokých škol působících v ČR nebo SR. Každá fakulta může do každé sekce přihlásit nejvýše 5 prací. Výběr prací mohou fakulty uskutečnit prostřednictvím fakultních kol soutěže nebo jiným vhodným způsobem podle uvážení fakulty.
 9. Přihlášení studenti musí být v čase zaslání přihlášky studenty bakalářského, magisterského, inženýrského nebo jiného obdobného studia na dané fakultě. Přihlášení studenti v době zaslání přihlášky nesmí mít už ukončené magisterské, inženýrské nebo obdobné studium v oblastech zaměření soutěže.
 10. Přihlášku, obsahující seznam prací, fakulta zasílá nejpozději do 2. května 2016 e-mailem na adresu svoc@jcmf.cz. Pro každou práci musí seznam obsahovat název práce, jména autorů a sekci, do které je práce přihlášena.
 11. Odevzdávání prací
 12. Elektronickou verzi práce každý účastník odevzdá nejpozději do 9. května 2016 prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na webové stránce závěrečného kola soutěže. Prostřednictvím elektronického formuláře je potřebné odevzdat: abstrakt práce, text práce a naskenovaný posudek vedoucího práce nebo jiného vědecko-pedagogického pracovníka fakulty. Jeden vytištěný a pevně svázaný exemplář práce (například kroužkovou vazbou) s podepsaným originálem posudku práce účastník přiveze s sebou na soutěž a odevzdá při registraci.
 13. Abstrakt, text práce a posudek musí být napsán v češtině, slovenštině nebo angličtině.
 14. Abstrakt délky maximálně jedné strany A5 ve formátu PlainTeX obsahuje jen vlastní text (neobsahuje jména autorů, název práce, nebo školu/fakultu). Je v něm mimo jiného vymezený vlastní přínos autora, případně vztah k diplomové/bakalářské práci nebo k pracím podaným do SVOČ v předchozích letech, nebo jiných soutěží podobného charakteru.
 15. Elektronický text práce se odevzdává ve formátu PDF se zabudovanými fonty. Na titulní straně soutěžní práce musí být uvedeno, že se jedná o práci pro soutěž SVOČ. Elektronická verze posudku se odevzdává ve formátu PDF se zabudovanými fonty nebo ve formátu JPEG. V posudku musí být kromě jiného přesně vymezen přínos autorů.
 16. Další technické pokyny mohou být zveřejněny na webové stránce závěrečného kola soutěže.
 17. Průběh soutěže
 18. Soutěžní práce budou hodnoceny podle následujících kritérií:
  • vlastní výsledky a přínos práce,
  • celkové zpracování práce,
  • přednes referátu o práci během závěrečného kola a reakce na případné dotazy.
 19. V rámci soutěžního dne každý účastník přednese referát o své soutěžní práci. Odborné poroty v jednotlivých sekcích vyhodnotí soutěžící práce podle následujících kritérií: vlastní výsledky a přínos práce, celkové zpracování práce, přednes referátu a reakce na případné dotazy. Nejlepší práce budou oceněné diplomy a finančními odměnami.
 20. Soutěžícím a porotcům závěrečného kola SVOČ bude zajištěno bezplatné ubytování a stravování. Úhradu cestovného si účastníci zabezpečí sami.

Návod k registraci/editaci

Jak se registrovat do soutěže SVOČ?
Na registrační stránce.

Co jednotlivé údaje znamenají (resp. mají obsahovat)?

Registrace

Fotografie z konference

Program konference

Konference bude zahájena v pondělí 24.

Konference pořádané ČMS

Česká matematická společnost pořádá pravidelně každé tři (od r. 2002 každé čtyři) roky Konferenci českých matematiků, která bývá spojena s valným shromážděním ČMS a udílením cen ČMS.

Kromě toho pořádáme a účastníme se řady dalších konferencí, především těch, které jsou pořádány ve spolupráci našimi partnerskými společnostmi.

Výběr z konferencí pořádaných ČMS:

Partnerské organizace ČMS

EMS

Jednota českých matematiků a fyziků je zakládajícím členem Evropské matematické společnosti, důležité učené společnosti reprezentující matematiky z celé Evropy.

Dokumenty ČMS a zápisy z jednání

Organizační a jednací řád

Valná shromáždění

Cena České matematické společnosti

Cílem udělování cen ČMS je podpořit zájem studentů, doktorandů a mladších vědeckých pracovníků o teoretickou a aplikovanou matematiku.

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže.

Organizace ČMS

Kontakt

Česká matematická společnost, pobočný spolek JČMF
Matematický ústav AV ČR, v.v.i.
Žitná 609/25, 110 00, Praha 1
tel: +420 221 913 348
fax: +420 222 323 316
e-mail: predseda.cms@jcmf.cz

Oborová matematická medaile JČMF

Oborová matematická medaile JČMF je udělována

 • českým a slovenským pracovníkům v oblasti matematiky a didaktiky matematiky, kteří se významně zasloužili o rozvoj těchto oborů u nás; zpravidla jsou udělovány při životních jubileích;
 • významným zahraničním pracovníkům těchto oborů, kteří dlouhodobě spolupracují s našimi pracovišti.

Udělení medaile schvaluje výbor ČMS JČMF.

O medaili

O České matematické společnosti

Česká matematická společnost je jedna ze čtyř odborných sekcí Jednoty českých matematiků a fyziků. ČMS sdružuje členy JČMF, kteří působí ve výzkumu a školství v matematice a v příbuzných oborech nebo mají o tuto činnost zájem.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - ČMS
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz