Jste zde

Otevřený dopis předsedy členům

Vážení členové JČMF,

jsme přesvědčeni, že 57 konferencí a seminářů a více než 102 jednotlivých přednášek svědčí o tom, že naše společnost aktivně žije. Hlavní výbory olympiád a soutěží se zaměřují na zkvalitnění přípravy družstev, která ČR reprezentují v mezinárodních olympiádách. Předsednictvo výboru JČMF se v minulém roce zaměřilo na posílení váhy předmětu matematika u státní maturitní zkoušky. Iniciovali jsme červnové veřejné slyšení v Senátu. Předseda Jednoty byl členem pracovní skupiny na MŠMT, která připravila zařazení matematiky jako nepovinného předmětu u státní maturitní zkoušky od roku 2015. Považujeme to za první úspěch, ale stále budeme prosazovat zařazení matematiky jako jednoho ze tří povinných maturitních předmětů na gymnáziích a některých dalších odborných školách. Stálou naší snahou je posílit prestiž JČMF ve vzdělávacích a vědeckých institucích, ale též na veřejnosti. Všemi problémy vzdělávání, vědy a výzkumu se pravidelně a aktivně zabývá Akademické fórum pod vedením pana prof. Martina Černohorského.

Dne 25. února jsem byl pozván k jednání s panem ministrem školství Marcelem Chládkem. Obsahem byla spolupráce JČMF s MŠMT. Panu ministrovi jsem předal písemný materiál s našimi připomínkami a návrhy:

 • Zrovnoprávnit na gymnáziích počet výukových hodin ve třech nosných výchovně vzdělávacích předmětech - český jazyk, cizí jazyk a matematika - na 12. Matematika má pouze 10.
 • Co nejdříve zařadit matematiku jako povinný maturitní předmět na gymnáziích a některých středních odborných školách.
 • Na středních odborných učilištích maturitu zrušit. Umožnit schopným absolventům složení maturitní zkoušky na základě dvouletého studia na SOŠ. (Podle sdělení pana ministra se řešení tohoto problému připravuje.)
 • Zkvalitnit přípravu učitelů jednak při vlastním vysokoškolském studium zvýšením požadavků a jednak i povinnou účastí učitelů na seminářích a konferencích. Školám by měly být poskytnuty finanční prostředky na toto samostatné průběžné vzdělávání.
 • Veškeré změny ve výchovně vzdělávacím systému předložit k diskusi a vyjádření odborným skupinám, ve kterých mimo jiné budou kvalitní a zkušení učitelé. Je nežádoucí, aby hlavní váhu měly různé "nátlakové " skupiny, které jsou velmi často ovlivňovány byznysem.
 • JČMF klade velký důraz na všeobecné vzdělávání naší mládeže. Proto je mimo jiné nežádoucí snaha snižovat počet žáků na gymnáziích.
 • Financování vysokých škol podle počtu studentů jednoznačně vede k tomu, že některé VŠ přijímají absolventy SŠ, kteří na studium na VŠ nejsou připraveni, a k vysokoškolskému studiu ani nemají předpoklady. Vede to k velmi nežádoucímu snižování kvality vysokoškolského vzdělávání.
 • Požadujeme ze strany MŠMT zlepšení podmínek (i finančních podmínek) pro práci s nadanými žáky ZŠ a SŠ. Požadujeme pro přípravu družstev na mezinárodní olympiády srovnatelné podmínky s podmínkami našich sportovců.
 • Zavedení a užívání výpočetní techniky na školách v souladu se světovým trendem je žádoucí, neměla by to však být věc primární. Znalosti žáků nejsou a nikdy nebudou v konečcích prstů, jak to kdysi hlásali představitelé Microsoftu. Ve výuce musíme posilovat hlavně myšlení.
 • Kdo zodpovídá za kvalitu vzdělávání? Určitě MŠMT a ČŠI. Bohužel ČŠI kontroluje hlavně "školní byrokracii" a je bičem na ředitele a učitele. (Podle sdělení pana ministra by se měl dlouho připravovaný kariérní řád učitelů začít realizovat od roku 2015.)
 • Je třeba už konečně provést analýzu a vyhodnocení současných RVP a ŠVP. Zrušení osnov a učebních plánů byl velký omyl.
 • Navrhujeme, aby na konci či na začátku každého školního byl zorganizován pracovní seminář na 1 až 2 dny za účasti vybraných zástupců škol a vzdělávacích institucí. Na těchto seminářích by měly být vyhodnoceny současné trendy a předloženy nové návrhy. Koncepce školství však musí být dlouhodobá s výhledem alespoň 10 roků.
 • JČMF je připravena pracovat v odborných skupinách a aktivně se podílet na zkvalitňování vzdělávání na všech typech škol. Stejně tak je připravena podílet se na zajištění kvalitního výzkumu a vědy.
MŠMT jmenovalo "Pracovní skupinu pro strategii dalšího směřování maturitní zkoušky". JČMF bude v této skupině zastupovat její předseda. První jednání na MŠMT bude ve středu 5. března 2014.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, pevně věřím, že naše společná snaha přispěje k zvýšení prestiže matematiky a fyziky v české společnosti.

V Pardubicích dne 28. února 2014

RNDr. Josef Kubát, předseda JČMF

PřílohaVelikost
PDF icon Verze pro tisk (.pdf)30.53 KB
Cílová skupina: 
X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz