Jste zde

Soutěž o Cenu české matematické společnosti

Česká matematická společnost, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků, vyhlašuje

Soutěž o Cenu české matematické společnosti

Cena ČMS je udělována jednou za čtyři roky, a to nejvýše čtyřem pracím nebo čtyřem souborům prací z teoretické či aplikované matematiky, které byly publikovány nebo přijaty do tisku v recenzovaných časopisech nebo recenzovaných sbornících v posledních čtyřech letech předcházejících přihlášce prací do soutěže.

Cena může být udělena jen za práci nebo soubor prací, u nichž soutěžící uvedl (-a,-i) afiliaci instituce se sídlem v ČR. Žádný z autorů prací přihlášených do soutěže nesmí v roce uzávěrky soutěže přesáhnout věk 35 let.

Pravidla Soutěže je možno najít na adrese http://cms.jcmf.cz/Statut_Ceny_CMS-1.pdf.

Přihlášky do soutěže o Cenu ČMS v ročníku 2009/10

Termín přihlášení prací do ročníku 13/14 (tj. uzávěrka) soutěže je 11. prosince 2013.

V přihlášce je nutno uvést údaje o autorovi/autorech (jméno a příjmení, tituly a vědecké hodnosti, datum narození, adresa do zaměstnání nebo do školy) a přiložit jeden výtisk soutěžní práce (souboru prací) a případně další podklady, z nichž bude zřejmé, kdy a kde byla/y práce publikována/y či přijata/y k publikaci.

V tomto ročníku soutěže budou výsledky vyhlášeny na připravované XII. Konferenci českých matematiků pořádané v červnu 2014.

Přihlášky a soutěžní práce posílejte na adresu

Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Sokolovská 83, 186 75 Praha 8

X
Secure Login

This login is SSL protected

.mojeid.cz